Great Doctor Ling Ran

หลินรันเป็นนักศึกษาแพทย์ เขาเริ่มมองโลกในปัจจุบันเหมือนเกมที่ เขาเคยเล่นในอดีต

เขาได้ใช้ทักษะที่ระบบมอบให้กับเขาเพื่อที่จะปูทางไปสู่การเป็นแพทย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก…

ตอนที่ 001 – 200

ตอนที่ 201 – 300

ตอนที่ 301 – 400

ตอนที่ 401 –500

ตอนที่ 501– 600