The Strongest System

บุคคลผู้หนึ่ง….ที่ชีวิตของเขาจักเป็นตำนานเล่าขานสืบไป
บุคคลผู้หนึ่ง….ความน่าสะพรึงกลัวของเขาถูกกล่าวขานก้าวผ่านชั้นฟ้า
บุคคลผู้หนึ่ง….นามของเขาคือ หลินฟ่าน
ทุกคนๆ : ท่านหลินฟ่าน ข้าอยากเป็นบุตรของท่านนน
ชีวิตที่โดดเด่นไร้ผู้ใดเสมอเหมือน และความน่าสะพรึงกลัว ที่มิอาจมีผู้ใดบรรยายได้